Doğal Avm - Doğal ve Organik Pazaryeri | GİZLİLİK VE GÜVENLİ

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

GİZLİLİK POLİTİKASI

Mons İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan sonra "Mons” veya "Şirketimiz” olarak anılacaktır) olarak www.dogalavm.com internet sitesindeki ve Doğal AVM mobil uygulamasındaki faaliyetlerimizi yürütürken üyeler, satıcılar ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm kullanıcılarımızın kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hukuka uygun topluyor, kullanıyor ve muhafaza ediyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası, kullanıcılarımızı kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ve Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarına ilişkin bilgilendirmek ve aşağıda belirtilen gerekli hallerde açık rızalarını almak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verileri İşleme Faaliyetlerimiz ve Amaçları

Mons olarak kullanıcılarımızın birtakım kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak topluyor ve işliyoruz.

Kullanıcılarımızın www.doğalavm.com internet sitesindeki ve mobil uygulamadaki hizmetlerimizden yararlanması kapsamında;

·üye veya satıcı/tedarikçi hesabı oluşturabilmesi,

·ürün ve/veya hizmet satın alması ya da satması, ilan vermesi, alınan ürün ve/veya hizmetlerin adreslerine gönderilmesi,

·kullanıcılarımıza satış sonrsıa destek verilmesi,

·üyeler ve satıcılar/tedarikçiler arasında yapılan işlemlerin güvenliğinin sağlanması.

Kullanıcılarımızın memnuniyetinin sağlanması ve arttırılması kapsamında;

·talep, şikayet ve önerilerin alınması ve bunların uygulanması,

·kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

·üye/satıcı memnuniyeti aktivitelerin planlanması ve yapılması, anket ve sorularla kullancılarımızın görüşlerinin öğrenilmesi,

·kullanıcılarımıza beğeni ve kullanım davranışlarına göre kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması.

Şirketin hukuki güvenliği ve ticari itibarını korunması kapsamında;

·6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dahil olmak üzere Şirketimizin tabi olacağı hukuki mevzuatlara uygun faaliyet göstermek,

·Yetkili kurumlara hukuki yükümlülüğümüz gereği bilgi verebilmek,

·Hukuki iş ve davaları takip edebilmek,

·Şirketimiz, şirketimizin çalışanları ya da yöneticilerine veya kullanıcılara karşı yöneltilen olumsuz, karalayıcı ve haksız ithamlara karşı gerekli aksiyonları almak.

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında,

·İş faaliyetlerimizin ve operasyon süreçlerimizin planlanması,

·Gerekli lojistik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi

·Finans ve muhasabe işlerimizin yürütülmesi,

·İş faaliyetlerimizdeki verimliliğe ilişkin analizlerin yürütebilmesi, strateji planlamaların yapılabilmesi,

·Satıcı ve tedarikçilerle olan ilişkilerimizin planlanması ve yönetilmesi,

·İş ortakları, satıcı ve tedarikçilerin performanslarının değerlendirilmesi.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, kişisel verileri internet sitesi, mobil uygulama, şirket iletişim araçları gibi elektronik ortamlar ve form, kağıt, fatura gibi fiziki ortamlar üzerinden elde edebilmektedir. Şirketimiz, bu kişisel verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde, asgari olarak aşağıdaki hallerde toplamaktadır:

·Kullancılarımız siteyi ve/veya mobil uygulamayı ziyaret ettiğinde,

·üyelik veya satıcı/tedarikçi hesabı oluşturduğunda,

·hesap bilgilerini güncellediğinde,

·ürün ve/veya hizmet satın aldığında,

·şikayet, talep veya öneride bulunma dahil olmak üzere Şirketimiz ile iletişime geçtiğinde,

·sitede veya mobil uygulamada yer alan herhangi bir formu doldurduğunda veya ürün ya da hizmetlere ilişkin yorumda bulunduğunda,

·herhangi bir uyuşmazlığa dahil olduğunda.

Kişisel Verileri Paylaştığımız Kişiler ve Paylaşma Amacı

Şirketimiz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, Kanun’un 5. ve 6. maddesine uygun olarak kişisel verilerinizi diğer kullanıcılarımız, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız, MNK Grubu’na yer alan grup şirketlerimiz ve gerektiğinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişileri ile yurt içine veya yurt dışına paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Mons olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini güvenli bir şekilde toplamak, işlemek ve muhafaza etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alıyoruz. Bu kapsamda kullanıcılarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi amacıyla gerekli tüm önlemleri uyguluyoruz.

Bu noktada kullanıcılarımızın kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla hesap bilgilerini doğru ve güncel olarak vermeleri, hesaba giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmamaları ve sitenin ve mobil uygulamanın kullanımına zarar verecek istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi herhangi bir unsur kulllanmamaları gerekmektedir. Bu tür ihmaller ve faaliyetler sonucu oluşan güvenlik ihlallerinden bizzat ilgili kullanıcı sorumlu olacaktır. Daha detaylı bilgi için Üyelik ve Kulllanıcı Şartları Sözleşmesi’ne bakabilirsiniz

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kullanıcılarımız, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir:

·Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.